• Ord & begrepp


  För vem: För alla som arbetar i och med byggnad och utemiljö.

  Resurser: Intern digital plattform för att samla och tillgängliggöra information för fortsatt spridning och utveckling.

  Ansvarig: Byggherre och förvaltare.


  Syfte

  Att öka förståelse för de ord och begrepp som används inom byggteknik och hållbarhet, samt underlätta kommunikationen mellan olika aktörer.

  Varför?

  Byggrelaterade ord och begrepp är ofta grunden för kommunikationsglapp, även för de aktörer som traditionellt ingår i byggprocessen. Inom teknik används speciella ord och den tekniska sfären kan ibland uppfattas som svårtillgänglig. Det är därför viktigt att avdramatisera och förenkla teknik för hållbar utveckling och dess språk för att tidigt skapa trygghet i att tala om hållbar teknik. Oavsett ålder, kompetens och förkunskaper behöver förståelse skapas för att utveckla projekt och vidmakthålla samt förvalta den uppbyggda kunskapen.

  Effekt

  Genom att skapa förståelse för de ord och begrepp som används överbryggar vi kommunikation och olika språk. Ett utökat språk ger ofta bra självkänsla och ger individen "mandat" att delta aktivt i diskussioner. Tolkning av olika ord behöver kommuniceras i dialog för att bättre förstå och underlätta kommunikationen mellan olika aktörer.

  Genomförande

  Skapa en egen ord-bank:

  1. 1. Diskutera vilka begrepp som är "svåra" och illustrera dessa i begripligt format.
   Använd bilder, ritningar, modeller, inspelade filmer och dokument från byggprocessen som kan användas beroende på målgrupp.
  2. 2. För barn och elever kan små skyltar som visar de olika orden underlätta förståelse för byggnadens inne- och utemiljö.
  3. 3. Spara förklaringarna på en ord-bank som kan återanvändas för barn, elever och vuxna.

  Var kan jag läsa mer?

  Länkar till fördjupad kunskap och goda exempel:

 • Byggprocess


  För vem: För alla som arbetar i och med byggnad och utemiljö.

  Resurser: Intern digital plattform för att samla och tillgängliggöra information för fortsatt spridning och utveckling.

  Ansvarig: Byggherre och förvaltare.


  Syfte

  Att tydliggöra byggprocessen genom berättelser från olika aktörer som deltagit i byggprojektet. På detta sätt kan fakta från byggnadens planering och byggprocess förvaltas, där olika berättelser från aktörerna beskriver hur de tänkte, arbetade och vad de lärde sig.

  Varför?

  I alltför många fall saknas erfarenhetsåterföring och lärdomar från ett byggprojekt överförs sällan till nästa projekt. Det finns berättelser från byggprocessen som kan användas i den pedagogiska verksamheten liksom det färdiga resultatet och den fysiska miljön, både inomhus och utomhus. Genom samverkan mellan aktörer som planerat, byggt och sedan använder byggnad och utemiljö kan den fysiska miljön bilda underlag för dynamiskt lärande och för olika pedagogiska moment. Brukarna bör tidigt i byggprocessen involveras för att medvetandegöra projektets mål, där det också bör finnas möjlighet att framföra brukarnas krav och önskemål. Brukarna besitter kunskap och praktisk erfarenhet som bör tas hänsyn till och som ökar sannolikheten att byggnaden blir anpassad efter verksamheten. Det är också viktigt att bearbeta verksamhetens villkor gällande komfort, hälsokrav liksom säkerhetskrav. Val av installationer och byggmaterial samt skötsel och driftrutiner grundläggs med fördel också tidigt i processen.

  Effekt

  Förtydligar och förvaltar kunskap och erfarenheter. Kunskaps- och erfarenhetsöverföring ger en smidighet och innebär tidsbesparing för alla parter i byggprocessen. Tillsammans med en tydlig målbild samt ett gott arbetsklimat används de olika aktörernas kunskap och erfarenheter.

  Genomförande

  Tydliggör byggprocessen:

  1. 1. Dokumentera och berätta om de olika skedena i byggprocessen.
   Använd film, bilder, 3D, VR, dokument eller vad som bäst beskriver processen.
  2. 2. Samla information samt inspelade korta filmer och bilder som kan förmedlas och spridas för olika målgrupper.
  3. 3. Ta stöd i processen med en tidslinje där det är enkelt att se, både för brukare och förvaltare, vad som händer över tid och vilka aktörer som är aktiva.
  4. 4. Materialet kan sparas på en intern digital plattform och går att återanvända för barn, vuxna och elever.
  5. 5. Säkerställ tät uppföljning av byggprocessen för byggherrar så att det som avtalas tidigt i projektprocessen också är det som byggs.

  Var kan jag läsa mer?

  Länkar till fördjupad kunskap och goda exempel:

 • Byggnad & utemiljö


  För vem: För alla som arbetar i och med byggnad och utemiljö.

  Resurser: Intern digital plattform för att samla och tillgängliggöra information för fortsatt spridning och utveckling.

  Ansvarig: Byggherre och förvaltare.


  Syfte

  Att tydliggöra information om byggnadens konstruktion, byggmaterial, installationer och utemiljö för olika målgrupper och kompetenser, samt förvalta fakta från byggnad och byggnadens planering.

  Varför?

  För att pedagoger ska kunna använda byggnad och utemiljö i den dagliga pedagogiska verksamheten bör detaljerad och lättillgänglig information om byggnad och utemiljö finnas. Informationen bör också finnas tillgänglig för personer som ska utföra skötsel, underhåll och eventuell ombyggnation. Pedagogik och fysisk miljö kan därmed samspela och underlätta för pedagoger att utveckla moment och tema-aktiviteter och skapa kreativt utrymme för både barn och pedagoger. Att börja tidigt med lärande om samhällsutmaningar kan göras på ett lekfullt och inspirerande sätt, där en god förutsättning är att byggnaden man vistas i har inbyggda och synliga ambitioner att vara fossilfri och miljövänlig. Hela skolmiljön bör ses som stöd för barnens lärande och utveckling och om en god skolmiljö också kombineras med en inspirerande pedagogisk verksamhet så blir alla vinnare i ett långsiktigt perspektiv. Ljus-, luft- och ljudmiljö påverkar såväl prestation som välbefinnande, där också installationer och värmesystem bör utformas och förvaltas för barnens och brukarnas bästa.

  Effekt

  Utvecklar kunskap om byggnad och utemiljö och hur den fungerar. Förtydligar och förvaltar också kunskap och erfarenheter om byggnad och utemiljö.

  Genomförande

  Samla in information om byggnad och utemiljö:

  1. 1. Fundera på vad vi vet om byggnad och utemiljö.
  2. 2. Diskutera och visa de olika konstruktionsdelarna och vilka material som är inbyggda, där även de återanvända delarna lyfts fram.
   Beskriv hur arkitekten och beställaren tänkte.
  3. 3. Ta foto på detaljer i byggnaden eller av den installerade tekniken och använd modeller, inspelade filmer och dokument från projektering och byggnation.
   Med fördel kan olika tekniska möjligheter för visualisering, modeller och tredimensionella upplevelser med flera användas.
  4. 4. Spara på en intern digital plattform som hela tiden uppdateras. Lägg till och komplettera med väsentlig information.

  5. För vuxna: Visa skyltar med information och hänvisa exempelvis till en QR-kod där det går att läsa mer om olika delar av byggnaden.
   För barn: Visualisera vilka material som finns i väggarna eller i golvet och involvera barnen genom aktiviteter för lärande. Exempelvis kan lådor gå att öppna i byggnad och utemiljö där material kan ses och kännas på. Byggleksaker, verktyg, byggdelar och material för att bygga kojor är övriga exempel på material som kan stödja den pedagogiska verksamheten.


  Var kan jag läsa mer?

  Länkar till fördjupad kunskap och goda exempel:

 • Användning av byggnad & utemiljö


  För vem: För alla som arbetar i och med byggnad och utemiljö.

  Resurser: Intern digital plattform för att samla och tillgängliggöra information för fortsatt spridning och utveckling.

  Ansvarig: Byggherre och förvaltare.


  Syfte

  Att skapa bättre förståelse för byggnaden, dess installationer och utemiljö så att användning, skötsel och drift anpassas till de inbyggda förutsättningarna för hållbarhet. Vi vill ge tillräckligt med information så att byggnaden och dess utemiljö används på rätt sätt och där användarens möjlighet att påverka energibesparing och komfort tydliggörs.

  Varför?

  För att nå de ursprungliga uppsatta målen gällande hållbarhet ska information finnas tillgänglig angående hur byggnad och dess utemiljö ska användas. Det kan också vara nödvändigt att de tidigare idéerna om projektet beskrivs så att förståelse skapas för de ursprungliga ambitionerna. Dokumentation från tidigare delar av byggprocessen finns tillgänglig och ger underlag för en noggrann genomgång av byggnaden och dess funktioner, samt utemiljö. De ursprungliga idéerna om hållbarhet bör förvaltas och utvecklas av de som arbetar i byggnaden i den pedagogiska verksamheten, där både inne- och utemiljöns fysiska utformning blir inspiration och underlag för olika pedagogiska moment. För att byggnad och dess utemiljö ska användas på rätt sätt bör beskrivning finnas kring hur vi använder, men också hur vi beter oss, för att få en hållbar verksamhet.

  Effekt

  Överbryggar kommunikation och olika språk där kunskap om byggnad och hur den fungerar utvecklas. Förtydligar och förvaltar också kunskap och erfarenheter.

  Genomförande

  Se till att byggnad och dess utemiljö används på rätt sätt:

  1. 1. Samla in, använd och sprid information om byggnaden och dess utemiljö.
   Vad vet vi om byggnadens teknik och utemiljö och hur kan vi hjälpa till att spara energi och få en bra inomhusmiljö?
   Vad för material får användas eller sättas upp på väggarna och vilken typ av skötsel krävs för olika material?
  2. 2. Ha en noggrann genomgång av byggnaden och dess funktion.
   Diskutera och visa de olika tekniska installationerna som är inbyggda.
  3. 3. Samla in foton, inspelade filmer, VR och dokument med information som kan användas.
  4. 4. Spara på en intern digital plattform och lägg under processens gång till och komplettera med information.
   Informationen går att återanvända för barn, elever och vuxna.

  Var kan jag läsa mer?

  Länkar till fördjupad kunskap och goda exempel:

 • Förstå vår byggnad & utemiljö


  För vem: För alla som arbetar i och med byggnad och utemiljö.

  Resurser: Intern digital plattform för att samla och tillgängliggöra information för fortsatt spridning och utveckling. Inklusive workshop, modeller, filmer och fokusgrupp-möten.

  Ansvarig: Byggherre, förvaltare och pedagoger i verksamheten.


  Syfte

  Att genomföra en god överlämning av den fysiska miljön och dess hållbarhetsmål till verksamhet och pedagoger. Genom att använda en gemensam kunskapsbas förstår vi hur byggnaden, tekniska installationer och dess utemiljö bör användas för att fungera optimalt.

  Varför?

  En god överlämning från byggprojekt till daglig verksamhet kan bland annat minska kostnader, underlätta underhållsplaner, effektivisera förvaltning, öka hållbar förvaltning och underhåll samt ge brukarna rollen som medpart och kunskapsbärare. Dialogen under planeringsprocessen ger möjligheter till ett gemensamt lärande och bättre begreppsförståelse, vilket i sin tur stödjer en förbättrad och utvecklad överlämningsprocess och inflyttning samt förvaltning och användning av byggnaden. När underlag och dokumentation om byggnad och utemiljö är insamlad kvarstår utmaningen att upprätthålla och förvalta den gemensamt uppbyggda kunskapen om byggnaden i brukandet. Framtida behov av ombyggnader och eventuellt förändrad användning av lokalerna kan också skapa glapp mellan den ursprungliga tanken med byggnaden och de nya planerna. Överföring av dokument om byggnad och dess tekniska installationer samt utemiljö skapar en bättre förståelse om tankarna bakom projektet samt dess målsättning. Byggnadens användning och förvaltning sker under en lång tidsperiod och skall ge en lämplig och bra miljö för den verksamhet som ska fortgå i den, vilket gör att överlämning till brukarna är ett viktigt moment i byggprocessen.

  Effekt

  Ger underlag för pedagogisk verksamhet och användning av byggnad och utemiljö.

  Genomförande

  Säkerställ en god överlämning:

  1. 1. Beskriv och diskutera byggnaden, utemiljön och målsättningen för byggprojektet.
  2. 2. Visa modeller och använd inspelade filmer och dokument från byggprocessen för att visualisera och öka försåelse.
   I den fysiska miljön kan deltagarna gemensamt titta på byggnaden, på bilder och modeller samt på detaljer i den installerade tekniken.
  3. 3. Gå igenom, beskriv samt diskutera brandskydd, trygghet och säkerhet i arbetsmiljön, både inomhus och utomhus.
  4. 4. Spara dokumentation på intern digital plattform som går att återanvända för barn, elever och vuxna.
  5. 5. Om det behövs, komplettera med mini-kurs eller workshop om byggnaden och dess funktioner för att öka deltagandet och för att sprida kunskap.

  Var kan jag läsa mer?

  Länkar till fördjupad kunskap och goda exempel:

 • Pedagogisk verksamhet


  För vem: För alla som arbetar i och med byggnad och utemiljö, samt barn, elever och vårdnadshavare.

  Resurser: Intern digital plattform för att samla och tillgängliggöra information för fortsatt spridning och utveckling. Inklusive workshop, modeller, filmer och fokusgrupp-möten.

  Ansvarig: Byggherre, förvaltare och pedagoger i verksamheten.


  Syfte

  Att förvalta projektets miljö- och klimatambitioner i den dagliga pedagogiska verksamheten och öka lärande och förståelse för hållbar miljö- och klimatutveckling. Vad kan vi göra i vår vardag för att minska resursanvändning och klimatavtryck?

  Varför?

  Förutsättningar att förvalta projektets miljö- och klimatambitioner behöver förvaltas i den dagliga pedagogiska verksamheten. Pedagoger och praktikanter behöver stöd för att kunna utveckla arbetssätt och pedagogik, även när vardagliga rutiner, sjukskrivningar och byte av personal tar över och ingen extra tid finns att tillgå. I den dagliga pedagogiska verksamheten kan inspiration och samarbete med exempelvis kommunala och privata aktörer samt lärosäten skapa utveckling av moduler och teman för att öka barnens förståelse för sina lokaler och sin utemiljö samt för en hållbar miljö- och klimatutveckling. På ett enkelt och inspirerande sätt kan teman kring vatten, kraft och värme illustrera olika tekniska och naturvetenskapliga fenomen. Dessa teman kan fungera som pedagogiska moment som är lämpliga att använda tillsammans med barnen i förskolan. Att utgå från den välkända platsen i förskolan ger möjlighet att sedan göra utflykter i närmiljön. Exempelvis har studiebesök flera olika värden förutom lärande, där miljön utanför skolan också är viktig för att lära sig möta olika platser, åka buss och andra moment i vardagen. Det är viktigt att den pedagogiska verksamheten också ger en bra bild av olika branscher och hur man arbetar för hållbarhet inom olika verksamheter.

  Effekt

  Inspirera, lära och utveckla med grund i den fysiska miljön, både inomhus och utomhus.

  Genomförande

  Förvalta projektets miljö-och klimatambitioner:

  1. 1. Diskutera olika pedagogiska teman för kortare eller längre aktiviteter kring hållbarhet, vardagens teknik och energi.
   Använd delar av kunskapsbankens material och skapa utrymme för att kunna planera och diskutera tillsammans med andra kommunala pedagogiska insatser.
  2. 2. Bjud in gäster som berättar.
  3. 3. Gör gå-turer med olika teman, studiebesök, stadsvandring, samt besök bibliotek, hembygdsparker och museum. Hur byggde vi förr? Hur bygger vi nu?
  4. 4. Aktivera läroplanens tankar kring att se sin förmåga, gestalta och kommunicera.
  5. 5. Spara pedagogisk planering på intern digital plattform som går att återanvända för barn, elever och vuxna.
   Utveckla och komplettera med "pedagogiska koncept-lådor" med material och pedagogisk planering.

  Pedagogiska konceptlådor: Färdiga koncept med pedagogisk planering och utrustning som kan användas av pedagoger i daglig verksamhet med olika teman för längre och kortare projekt. Ofta används material som finns i hemmen eller förskolan för att bygga och genomföra olika aktiviteter och finns det då planerade och förberedda lådor med material sparar pedagogerna tid och kan upprepa och utveckla idéer tillsammans med barnen. Dessa aktiviteter knyter väl an till projektets ambition att bygga fossilfritt och långsiktigt hållbart.
  Prova på utomhus: Vind, kraft, el, vatten med flera.


  Var kan jag läsa mer?

  Länkar till fördjupad kunskap och goda exempel:

 • Kunskapshöjande insatser


  För vem: För alla som arbetar i och med byggnad och utemiljö.

  Resurser: Intern digital plattform för att samla och tillgängliggöra information för fortsatt spridning och utveckling. Inklusive workshop, modeller, filmer och fokusgrupp-möten.

  Ansvarig: Byggherre, förvaltare och pedagoger i verksamheten.


  Syfte

  Att involvera pedagoger och personal i verksamhet, förvaltning och skötsel i projektets grundläggande värden och mål för att skapa förståelse och förvalta byggnaden och dess tekniska installationer. Detta gör att erfarenheter och lärdomar utvecklas, dokumenteras och återförs.

  Varför?

  Risken att projektets ambition och uppbyggda kunskap försvinner med tiden är uppenbar. Det är vanligt med personalbyte och över tid kan kunskap glömmas bort. Därför bör olika former av information om byggprocess, byggnad och utemiljö göras tillgänglig och erbjudas för vuxna som hanterar, leder och visar i förskolebarnens närhet. Personal, pedagoger, vikarier och andra vuxna som exempelvis sköter förvaltning, städning och skötsel bör involveras i projektets grundläggande värden, med hjälp av en tydlig och lättillgänglig information om byggnaden och byggprocessen.

  Effekt

  Överbryggar kommunikation och olika språk samt förvaltar kunskap.

  Genomförande

  Anpassa informationen efter målgrupp:

  1. 1. Använd ord-bank och annat material som nu finns på den interna digitala plattformen om byggprocess, byggnad och utemiljö.
  2. 2. Illustrera informationen med bilder och ta foton på detaljer i byggnaden eller på den installerade tekniken.
   Använd bilder, modeller, inspelade filmer och dokument från byggprocessen för att ge en bakgrund till förskolans lokaler och bakomliggande ambitioner.
  3. 3. Använd, utveckla och komplettera material på intern digital plattform som går att återanvända för barn, elever och vuxna.
  4. 4. Ett enkelt och roligt Quiz och kunskapstest kan fungera som "körkort" för att exempelvis arbeta som sommarvikarie i förskolan. På detta sätt förs kunskap om byggprojektet vidare och minskar risken för att upparbetade erfarenheter och kunskap försvinner.
  5. 5. Temadagar, Workshops och seminarier kan också ge personal och pedagoger ett stöd för fortsatt utveckling av verksamheten.
   I samverkan med företag, branschorganisationer och studenter/forskare kan pedagoger och kommunala tjänstemän bli viktiga aktörer för spridning och utveckling av konceptet med en fossilfri och klimatsmart förskola. Hur fungerar byggnaden och verksamheten efter några år? Kan vi ytterligare förbättra byggnaden och den dagliga verksamheten?

  Var kan jag läsa mer?

  Länkar till fördjupad kunskap och goda exempel:

 • Förvaltning & utveckling


  För vem: För alla som arbetar i och med byggnad och utemiljö.

  Resurser: Intern digital plattform för att samla och tillgängliggöra information för fortsatt spridning och utveckling. Inklusive workshop, modeller, filmer och fokusgrupp-möten.

  Ansvarig: Byggherre, förvaltare och pedagoger i verksamheten.


  Syfte

  Att samarbeta med olika aktörer i aktiv samverkan med förskolans pedagoger och barn. Som en investering för att upprätthålla byggnadens roll för inspiration till andra projekt och för förtsatt lärande och utveckling, så att spridning och utveckling av upparbetad kunskap och erfarenhet från projektet sker.

  Varför?

  I förvaltningen och användningen av lokalerna finns stora möjligheter att upprätthålla den ursprungliga målbilden och fortsätta lärandet i det pedagogiska arbetet på förskolan. Ansvariga kommunala förvaltningar kan fortsätta en aktiv samverkan med förskolans pedagoger och barn. Detta kräver resurser av tid för tjänstepersoner, men bör ses som en investering för att upprätthålla förskolans roll för spridning av upparbetad kunskap och erfarenhet från projektet. Vid framtida upphandling i lokalernas förvaltning bör även involverade konsulter, entreprenörer och underentreprenörer samt leverantörer ges enkel och tydlig information om projektets grundvärden och målsättning. Förståelse för projektets grundvärden bör också överföras till nya aktörer som vistas i eller omkring byggnaden. Detta stöder i sin tur pedagogernas dagliga verksamhet och ger barnen goda vuxna förebilder.

  Effekt

  Sprida erfarenhet och kunskap om byggnaden och hur den fungerar så att nya idéer också har möjlighet att utvecklas.

  Genomförande

  Se till att projektet förvaltas:

  1. 1. Se till att information finns för olika målgrupper, exempelvis tjänstepersonal och politiker som arbetar i närheten av förskolans organisation.
   Korta filmer och bilder för att ge en bakgrund till förskolans lokaler och bakomliggande mål och ambitioner.
  2. 2. Skapa enkla och anpassade kunskapshöjande insatser vid behov.
   Ett informativt Quiz som "körkort" eller liknande som försäkrar att förståelse finns för projektets bakgrund
  3. 3. Samverka med andra skolverksamheter, förvaltningar, kommuner och företag.
   Inkludera också examensarbete och forskning, samt praktik och VFU-lärarutbildning.
  4. 4. Ta emot och gör egna studiebesök.
  5. 5. Arrangera seminarium och workshops.
  6. 6. Arrangera vernissage med barnens/elevernas tema-arbeten med inbjudna gäster, syskon och vårdnadshavare.
  7. 7. Använd inne- och utemiljö för dialog och diskussion.
   Visa modeller och använd inspelade filmer och dokument från kunskapsbanken och den interna digitala plattformen.

  Var kan jag läsa mer?

  Länkar till fördjupad kunskap och goda exempel: