Fagskolen Grimstad

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Fagskolen Grimstad

Agder fylkeskommune tar klima- og miljøutfordringene vi står overfor på alvor. Dette underbygges av en offensiv satsning med mål om å redusere klimagassutslippene i tråd med bestemmelsene i Paris-avtalen. Til tross for at Parisavtalen fokuserer på direkte utslipp, så har fylkeskommunen valgt også å fokusere på indirekte utslipp innenfor deres bygg- og eiendomsforvaltning.

Gjennom å gjøre beviste valg i byggeprosesser samt drifts- og forvaltningsarbeid, vil fylkeskommunen bidra til å redusere både de direkte og indirekte utslippene i andre sektorer og på denne måten delta i å redusere klimagassutslippene ut over egen sektor.

Agder fylkeskommune skal bygge en ny fagskole med tilhørende tannklinikk i Grimstad. Det vil stilles strenge krav til klima og miljø og på regionalt nivå vil dette bygget bli et spydspissprosjekt. I hovedsak kan fokuset oppsummeres i tre hovedpunkter:

  • Energiforbruk og energiproduksjon:

Bygget skal bygges etter passivhusstandarden. Det skal etableres energiproduksjon som skal produsere mer enn 2 kWh/m2 energi av det simulerte forbruket, ut over det som vil dekkes av fjernvarmeløsningen. Det skal etableres batteripakker for å mellomlagre energi, med tilhørende avansert styringssystem for å kunne utnytte energien på en best mulig måte for fylkeskommunen.

  • Fossilfri byggeplass og reduksjon av utslipp

Det vil bli krav til fossilfri byggeplass i prosjektet. Økt grad av utslippsfrie løsninger ut over kravet om fossilfrihet vil bli belønnet. Det vil også stilles krav til å bruke materialer og fysiske/tekniske løsninger som reduser behovet for tørking av bygget

  • CO2-vennlig materialbruk

Det stilles konkrete krav til materialegenskaper for utvalgte materialer. Bruk av lavkarbonbetong klasse A (laveste CO2-utslipp) i hele prosjektet samt krav til 100% resirkulert armeringsstål er eksempler på dette. Det stilles krav til å legge ved EPDer for de 10 mest brukte materialtypene i tilbudet fra leverandørene, slik at en kan dokumentere CO2-påvirknignen av de materialene som vil bli brukt i prosjektet.

Dette er noen eksempler på tilnærmingen i prosjektet. Som i tidligere prosjekter vil fylkeskommunen arbeide mye med innovasjon, metodeutvikling og samhandling med akademia i prosjektet. Blandet annet vil en PhD fra UiA vil bruke fagskolen som grunnlag for tester og simuleringer. Det åpnes også opp for at studenter kan bruke bygget, og data fra byggeprosessen til å skrive master og bachelor-oppgaver.

Fagskoleprosjektet vil ha mange likhetstrekk på krav til fossilfrihet som i Hoppet, selv om Hoppet trekker fossilfriheten inn i bygget i tillegg til fossilfri byggeplass. Her ønsker fylkeskommunen å lære mer om de erfaringer man får gjennom Hoppet. Fylkeskommunens utstrakte erfaringer med energiløsninger, bruk av LCC, LCA og klimagassanalyser vil være viktige kompetanseområder som andre prosjekter i S2C vil kunne trekke veksler på.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.

illustration