AP 4.5 Offentlig forankring

Scandinavian Sustainable Circular Construction

AP 4.5 Bæredygtig renovering af bygninger

Hvad går det ud på?
Vores case fokuserer på renoveringsopgaver i den kommunale ejendomsportefølje. Vi vil arbejde med forankring af det bæredygtige perspektiv, når vi skal tage stilling til, hvordan vi renoverer vores offentlige bygninger i dag og i fremtiden.

Vi har valgt at arbejde med en case taget fra anlægspuljen, hvor der ér lavet behovs- og renoveringsvurdering. Casen tager afsæt i en renovering af klimaskærmen på Muldbjergskolen.

Hvorfor har vi valgt denne case til S2C?
Ønsket er at sikre en bedre totaløkonomi (anlæg+drift) i vores renoveringsopgaver. Vi ønsker også at opnå en fælles læring ift. brugen af de cirkulære tankesæt – både for brugerne af vores bygninger og for os som rådgivere.

Forankringen af det bæredygtige mindset skal sikres aktiv udbredelse i administrationen.

Vores mål er at kunne genbruge byggematerialer fra bygningen/og eller andre bygninger i den konkrete renoveringsopgave. Samtidig skal forståelsen og anvendelsen af genbrug i opgaverne udbredes til alle aktører.

Vores case skal gerne i 1:1 vise udfordringer og afdække muligheder for genbrug, og hvad det konkret vil sige at designe rum med en bæredygtige dagsorden.

Hvordan samarbejder/videndeler vi med andre partnere fra S2C?
De løbende erfaringer fra vores renoveringscase vil danne afsæt for kursusforløb for interne aktører i den offentlige forvaltning. Kursusforløbet vil blive udført i samarbejde med NBEN, som arbejder med de eksterne aktører indenfor byggeri. Vi tilpasser de enkelte kurser afhængig af hvilke aktører, der skal lære om det bæredygtige byggeri og design af bæredygtige omgivelser.

Aktiviteter i 2020

Ressourcekortlægning på vores case (Muldbjergskolen)

For at definere genbrugspotentialet i den eksisterende klimaskærm, skulle vi først og fremmest lave en miljøscreening af materialerne. Resultatet var, at der findes meget PCB i forskellige koncentrationer i de fleste af de testede materialer. Da det ikke kan siges med bestemthed, at PCB’en ikke er overført til tilstødende materialer, besluttede vi ikke at genbruge de eksisterende materialer, uden først at tage yderligere prøver.

Miljøscreeningen var til gengæld hverken spild af penge eller tid, da vi nu ikke risikerer at lave aftageraftaler, som skal aflyses igen kort før salg af materialerne, hvis yderligere prøver viser for høje koncentrationer.

Vi valgte i stedet at fokusere på at lave en ressourcekortlægning af et nedrivningsprojekt i kommunen, hvor en miljøscreening viser mere potentiale for genbrug af materialerne.

Nogle af disse materialer kunne vi godt tænke os at bruge i vores renovering af Muldbjergskolen. På den måde kan vi stadig afprøve ressourcekortlægning som et værktøj og inddrage vores erfaringer i forankringsmodellen.

Vidensindsamling

I løbet af 2020 har vi gennemført en række interviews med det formål at kortlægge den daglige praksis ifm. nybyggeri/renoveringer i den kommunale organisation. Vi har talt med forskellige interne og eksterne S2C-aktører, der arbejder med byggeri og renoveringer i det daglige – bl.a. bygherrerådgivere, teknisk service, skoleforvaltningen og ledelsen.

Samtalerne har givet os et vigtigt indblik i, hvilke forudsætninger vores kolleger har for at arbejde mere cirkulært i bygge- og renoveringsopgaver. Vi har bl.a. spurgt ind til deres erfaringer, viden og incitament i forhold til at genanvende materialer i renoveringer. Vi spurgte også, hvilke behov de har for kompetenceløft for bedre at kunne integrere den cirkulære dagsorden i deres daglige arbejde.

Interview-rækken har givet os et solidt fundament for det videre arbejde med design og planlægning af de kurser vi ønsker at gennemføre i løbet af 2021 – og ikke mindst med at udarbejde en forankringsmodel for den bæredygtige dagsorden i den kommunale organisation.

Målgrupper

Vi har i 2020 også arbejdet med at identificere målgrupperne for både kurser og forankring af den cirkulære dagsorden i vores organisation.

Med afsæt i workshops omkring personas har vi sporet os ind på de enkelte målgruppers behov for læring og opkvalificering, og på, hvordan kurserne bedst kan tilrettelægges for at imødekomme de enkelte målgrupper og samtidig skabe tværgående viden og samarbejde om den cirkulære dagsorden i den kommunale organisation.

Derudover er denne viden særlig vigtig ift. inddragelse af de rigtige aktører i den cirkulære renovering. Cirkulær renovering er lidt mere kompleks end en traditionel renovering og begynder i en tidligere fase end vi er vant til.

Igennem vores forankringsmodel vil vi være i stand til at videregive denne viden til de andre nordiske kommuner.

 

Hvad er målet og hvilke resultater forventer vi?
Målet er at renovere bæredygtigt med fokus på både anlæg og drift samt at få en forbedret daglig brug af lokalerne.

Andre kommunale bygninger, som skal nedrives, skal have kortlagt deres ressourcer/materialer og bruges som afsæt for renovering med tanke på cirkularitet – det vil sige, at tænke et vist omfang af genbrug af byggematerialer ind i renoveringen, og overveje, hvad det har af afledte effekter på indeklima, miljø, økonomi, drift og læringspotentiale.

Slutmålet er at udarbejde en forankringsmodel for S2C projektet som helhed.
Modellen skal være en best practice model ift. det at arbejde med forankring af en bæredygtig dagsorden i en offentlig administration.

 

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.