Modeller

Modeller til bæredygtigt byggeri

Best practice modeller til bæredygtigt byggeri

Best practice i kommunens forskellige niveauer

I denne trekantsmodel har vi arbejdet på en overordnet og generisk betragtning af de niveauer, som er i en kommune. Imidlertid er alle kommuner organiseret på forskellige måder, og hvordan beslutninger og arbejdsgange udspiller sig i praksis er også meget varierende. I denne model er det politiske og strategiske niveau kommunens politiske system bestående af politiske udvalg, kommunalbestyrelse, kommunefuldmægtige, kommunestyrelse med mere. Det taktiske niveau er kommunens administrative niveau, som udgøres af chef-niveau og mellemleder-niveau. Det operationelle niveau er kommunens forvaltninger og udførende enheder.

Tryk på modellen og læs mere om arbejdsgangen i de forskellige niveauer, når der skal bygges bæredygtigt.

  • Forankringsmodel

Forankringsmodellen er et strategisk værktøj, som hjælper den offentlige forvaltning med

-at inddrage de rigtige aktører på det rette tidspunkt, og
-afdække og analysere strategiske udfordringer ift.  bæredygtige beslutninger i byggeprojekter.

Modellen er målrettet både strategisk, taktisk og operativt niveau i den offentlige administration dvs. (top)ledelse og politisk niveau, myndigheder og medarbejdere, deres arbejdsgange, konkrete processer og samarbejdsrelationer på tværs af professioner. Modellen skal forpligte administrationen og byråd på tværs af valgperioder til at inddrage bæredygtige tanker i beslutningsprocesser ift. byggeri.

Tryk på billedet af modellen for at lære mere.

  • Modell för klimateffektivt byggande

S2C projektet samlar genom denna modell kunskap och bästa praxis inom hållbart och klimateffektivt byggande. Modellen gör ansatsen att utifrån ett antal identifierade områden föreslå, beskriva och ge tips på hur byggandet kan utvecklas genom livscykeln. Från tidigt skede då byggnaden planeras och projekteras, i byggprojektet, genom drift och förvaltning och till en tänkt framtida avveckling.

Tryk på billedet af modellen for at lære mere.

  • Den pedagogiska modellen

Den pedagogiska modellen är utformad för att överföra goda exempel av “hållbar pedagogisk byggnation”, där tanken är att hjälpa pedagoger att använda byggnaden i den dagliga pedagogiska verksamheten. Modellen skall visa processen vid planering, byggnad och överlämning till pedagoger, med stöd i lärmiljöns gestaltning om hållbarhet. I detta skall förståelse skapas för lokalernas planlösning, material som använts samt platsen i staden och platsen i samhället.

Den pedagogiska modellen är ett verktyg för att förvalta och utveckla gemensamma erfarenheter från planering- och byggprocess. Barnens kunskap kring miljö och klimatfrågor som baseras på den dagliga verksamheten blir en naturlig lärandeprocess och kan inspirera pedagogerna till att delta i innovations- och utvecklingsarbete. Genom samverkan mellan aktörer som planerat, byggt och sedan använder byggnad och utemiljö kan den fysiska miljön bilda underlag för dynamiskt lärande.

Modulerna i kunskapsbanken samlar in användbart underlag och dokumentation från byggprocessen som kan användas i den pedagogiska verksamheten och säkerställa en god överlämning, användning av byggnaden och förvaltning. I de pedagogiska modulerna skapas förståelse för den pedagogiska verksamheten och inspiration för hur den tillsammans med den fysiska miljön bidrar till dynamiskt lärande och en hållbar samhällsutveckling.

Dessa åtta moduler kan användas och utvecklas med hjälp av olika verktyg och dess användare. De kan fungera som aktiviteter i följd eller enskilt och anpassas till ålder samt förkunskaper för de aktiva målgrupperna, för gemensamt lärande med stöd i den fysiska miljön. För vidare läsning: Pedagogisk modell – rapport

Tryk på billedet af modellen for at lære mere.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.

illustration