Cases

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Tre ambitiøse cases

Vi gjennomfører tre caser i prosjektet, en case pr. land. Casene er helt sentrale for å kunne levere resultater, både ift. prosjektets overordnede mål, men også som understøttende aktiviteter for andre arbeidspakker. Prosjektet har valgt å styre på prosessorienterte aktiviteter. På denne måten vil en fange alle ambisjonsnivåer på de enkelte aktivitetene, samt at aktivitetene kan brukes i fremtidige byggeprosjekter uten å måtte endre tilnærming til hvilke aktiviteter en skal gjennomføre for å være spydspisser i klima og miljøsammenheng.

Alle casene understøtter følgende aktiviteter:

  1. Sikre klimavennelig lokalisering av bygg
  2. Sikre at klimavennlige krav og løsninger for bygningskropp blir stilt og fulgt opp
  3. Sikre krav og løsninger for energiutnyttelse og produksjon
  4. Sikre at klimavennelige materialer blir brukt
  5. Sikre fossilfri byggeplass, herunder både bygg og tørk
  6. Sikre at det er kontinuerlig jakt på CO2 i casene

Til å løse aktivitetene vil det være ulike verktøy som kan brukes for å nå målsetningene. Vi vil nevne følgende som sentrale: Modell for valg av lokalisering, tekniske krav (TEK), uverdier, tetthetskrav, isolasjon, materialtermikk, LCC-modell, energiberegningsmodell, Anskaffelsesmodell, Utbudskrav, Cirkulær materialbruk, LCA-Analyser sammen med LCCanalyser, Best-in-class materialer, Krav i utbud, evalueringskriterier som premierer grad av utslippsfrie løsninger, LCA- og LCC vurderinger, optimering av materialvalg, tekniske løsninger, CO2-regnskap (LCAassesment).

A5-kalkulatoren– Et verktøy som kan brukes til å beregne energiforbruk og CO2-påvirkning knyttet til bearbeiding av grunn samt bygging og tørk av bygninger, dvs. A5-fasen i livsløpsmodellen for byggeri. Verktøyet er utviklet i S2C-prosjektet og tilpasset skandinaviske prosjekter. Her kan du legge inn forbrukstall for «ditt prosjekt» og se hvilke deler av byggefasen som er mest energiintensiv og karbonintensiv eller hvilke energibærere som dominerer dette bildet. Du får også frem indikatorer som brukes i forskningen og kan da enklere sammenlikne ditt prosjekt mot andre. For ytterligere informasjon om verktøyet ta kontakt med bygg- og eiendomsavdelingen hos www.agderfk.no.

Åben A5-kalkulatoren her og afprøv værktøjet på dit byggeprojekt.

Stigsborg Børne- og Ungeunivers

Børne- og Ungeuniverset bliver en driftsvenlig bygning, baseret på bæredygtighed og cirkulær økonomi, med lavt energiforbrug og CO2-udledning i både anlægs- og driftsfasen.

Fagskolen Grimstad

Agder fylkeskommune har bygget en ny fagskole med tilhørende tannklinikk i Grimstad med fokus på passivhusstandarden, fossilfri byggeplass og CO2-vennlig materialbruk.

Hoppet

Energikontor Väst har i projektet uppdraget att utveckla och kommunicera kunskapspaket med en tydlig koppling till hållbart byggande.