Cases

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Tre ambitiøse cases

Vi gjennomfører tre caser i prosjektet, en case pr. land. Casene er helt sentrale for å kunne levere resultater, både ift. prosjektets overordnede mål, men også som understøttende aktiviteter for andre arbeidspakker. Prosjektet har valgt å styre på prosessorienterte aktiviteter. På denne måten vil en fange alle ambisjonsnivåer på de enkelte aktivitetene, samt at aktivitetene kan brukes i fremtidige byggeprosjekter uten å måtte endre tilnærming til hvilke aktiviteter en skal gjennomføre for å være spydspisser i klima og miljøsammenheng.

Alle casene understøtter følgende aktiviteter:

  1. Sikre klimavennelig lokalisering av bygg
  2. Sikre at klimavennlige krav og løsninger for bygningskropp blir stilt og fulgt opp
  3. Sikre krav og løsninger for energiutnyttelse og produksjon
  4. Sikre at klimavennelige materialer blir brukt
  5. Sikre fossilfri byggeplass, herunder både bygg og tørk
  6. Sikre at det er kontinuerlig jakt på CO2 i casene

Til å løse aktivitetene vil det være ulike verktøy som kan brukes for å nå målsetningene. Vi vil nevne følgende som sentrale: Modell for valg av lokalisering, tekniske krav (TEK), uverdier, tetthetskrav, isolasjon, materialtermikk, LCC-modell, energibregningsmodell, Anskaffelsesmodell, Utbudskrav, Cirkulær materialbruk, LCA-Analyser sammen med LCCanalyser, Best-in-class materialer, Krav i utbud, evalueringskriterier som premierer grad av utslippsfrie løsninger, LCA- og LCC vurderinger, optimering av materialvalg, tekniske løsninger, CO2-regnskap (LCAassesment).

Stigsborg Børne- og Ungeunivers

Casen i arbejdspakke 3.3 er et Børne- og Ungeunivers, der skal ligge i et byudviklingsområde kaldet Stigsborg Havnefront i Aalborg, Danmark. Området er ved casens start en bar mark.

Fagskolen Grimstad

Energikontor Väst har i projektet uppdraget att utveckla och kommunicera kunskapspaket med en tydlig koppling till hållbart byggande.

Hoppet

Energikontor Väst har i projektet uppdraget att utveckla och kommunicera kunskapspaket med en tydlig koppling till hållbart byggande.