Eksperter til byggefaser

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Eksperter til byggefaser

Energikontor Väst har i projektet uppdraget att utveckla och kommunicera kunskapspaket med en tydlig koppling till hållbart byggande.

Hela byggnadens livscykel räknas. Det är från val av plats och uppförande av byggnaden, genom byggnadens hela brukandeperiod, till den tänkta avvecklingen i en förhoppningsvis avlägsen framtid. Projektet delar in denna livscykel i 7 faser och kunskapspaketen ska knyta an till dessa.

Projektets inledande arbete innefattar omvärldsanalys i syfte att finna ”Best practises” och att knyta kontakter med rätt kompetenser inom hållbart byggande. Med detta säkerställs att projektets insatser i kunskapspaketen startas med bas i dagens bästa vetande.

Prioriterade behovsägare är projektets egna tre CASE. De stöttas proaktivt genom möjlighet att styra kunskapspaketens inriktning, men också reaktivt genom stöttning från expertis i frågeställningar som uppstår under projektets gång.

Baserat på omvärldsanaIys och de projektinterna behoven utvecklas kunskapspaketen under projektets gång. I detta arbete anlitas hjälp från ledande expertis inom aktuella områden.

Längre fram i projektet genomförs kompetenshöjande åtgärder där kunskapspaketen förmedlas till projektets parter och till offentliga byggare i ett större sammanhang. Projektet bidrar till att offentliga byggherrar i en framtid bygger än mer hållbart, energieffektivt och cirkulärt.

Under 2020-2021 har vi arbetat med omvärldsanalys och kunskapsuppbyggnad. En stort antal webbinarier har genomförts genom AP4.8 där vi engagerat expertis och även spridit kunskap från det svenska caset Hoppets förskola. Från hösten 2021 utvecklas våra kunskapspaket genom rekrytering av expertis. Fem kunskapspaket är just nu klara eller under utveckling. Vi överväger även ett sjätte kunskapspaket. Kunskapspaketen levereras i form av rapporter men presenteras också genom webbinars där både partnerskapet och externa kontakter deltar.

Kunskapspaketens rapporter

  • Energieffektivt byggskede Kunskapspaket och Vägledning, CIT Energy Management
  • Energieffektiva byggnader, teknikval och drift. AFRY Göteborg
  • Arkitektur, konstruktion och materialval för minskad klimatpåverkan. Kunskapspaket, Bengt Dahlgren Göteborg AB
  • Arbetssätt och kompetenser till stöd för hållbart byggande. Kunskapspaket, White arkitekter
  • Offentligt byggande i tidigt skede med fokus på klimat och miljö. Kunskapspaket Enviroplanning/ Kaminsky arkitekter

Artiklar och inspelade webbinarier från presentationen av kunskapspaketen finns under AP4.8

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.