Stigsborg Børne- og Ungeunivers

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Stigsborg Børne- og Ungeunivers

Casen i arbejdspakke 3.3 er et Børne- og Ungeunivers, der skal ligge i et byudviklingsområde kaldet Stigsborg Havnefront i Aalborg, Danmark. Området er ved casens start en bar mark.

Stigsborg Havnefront skal over de næste 30 år udvikles til 7-8000 beboere i et område med blandede funktioner, hvoraf Børne- og Ungeuniverset er en del af etape 1 og forventes at stå færdigt i januar/februar 2025. Aalborg Kommune har prioriteret at skabe offentlige funktioner i området fra starten for at være med til at udvikle området.

Børne- og Ungeuniverset er en central del af det nye område på Stigsborg Havnefront og kommer til at rumme 1000 elever, 100 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn, hvilket bliver den største integrerede børneinstitution i Aalborg Kommune. Skansevejens Skole i Nørresundby med godt 500 elever flyttes til Børne- og Ungeuniverset, så der er et elevgrundlag inden området er fuldt udviklet.

Der er lagt op til, at Børne- og Ungeuniverset bliver en driftsvenlig bygning, baseret på bæredygtighed og cirkulær økonomi, med lavt energiforbrug og CO2-udledning i både anlægs- og driftsfasen.

Midlerne skal også fremme bæredygtig adfærd inde i bygningen. Derfor kommer man også til at indarbejde nye, intuitive IT-løsninger og teknologier i bygningen.

Tidsplan

06.07. 2021 –  08.10. 2021: Tilbuds- og forhandlingsfase
10.11. 2021 – 12.22.2021: Evaluering og politisk godkendelse
Medio januar 2022: Kontrakt med totalentreprenør
Januar 2022-januar 2025: Projektering og udførelse
Jan/feb 2025: Indflytning

En case med høje ambitioner

Børne- og Ungeuniverset skal bygges efter det danske bygningsreglements lavenergiklasse 2018, hvor det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal ikke må overstige 33,0 kWh/m2 pr. år.

Børne- og Ungeuniverset skal DGNB certificeres til minimum GULD og opnå hjerte iht. DGNB-manual for nybyggeri og omfattende renovering 2020. DGNB er et værktøj, der sikrer en balance mellem alle de kriterier, der er med til at skabe et bæredygtigt byggeri.

Der vil i casen særligt være fokus på arbejdet med pædagogisk bæredygtighed, LCA(livscyklusvurdering) og LCC(totaløkonomi), commissioning og cirkulær økonomi.

Med casen ønskes at skabe fokus på bæredygtigt byggeri i byggeprocessen – ikke kun for teknikere men også for projektets øvrige interessenter.

Desuden er der fokus på at bæredygtighed ikke alene tænkes som en del af byggeprocessen, men også tænkes med over i driften med henblik på at understøtte en bæredygtig adfærd hos slutbrugeren – børnene og personalet.

Der er udarbejdet et indsatskatalog for en SMART og bæredygtig Stigsborg bydel baseret på FNs 17 verdensmål og dette sammen med FNs 17 verdensmål generelt fungerer som paraply for casen.

Pædagogisk bæredygtighed

Med casen ønskes at opnå synergi mellem pædagogik og byggeteknik. Bygningen skal både passivt og interaktivt bidrage til det pædagogiske arbejde, undervisning og adfærd med henblik på at skabe fremtidens bæredygtige borgere.

Som et led i casen vil der løbende blive gennemført pædagogiske prototyper/prøvehandlinger, som tester hvilke løsninger og teknologier, der kan understøtte det pædagogiske arbejde med bæredygtighed. Skolen er klar til at afprøve en løsning med IC-meter hvor data fra bygningen opsamles og visualiseres så den kan bruges i undervisningen og dagligdagen.

LCA/LCC

Med casen ønskes at opnå større bevidsthed omkring materiale- og systemvalg i forhold til totaløkonomi og miljøbelastning. Der er udført LCA og LCC på fjernkøl, og der vil blive udført LCA- og LCC-beregninger på konkrete materialer inden udbud i totalentreprise og gennem projektet for at sikre de bedste materiale- og systemvalg.

Commissioning

Der ønskes med en commissioning proces på casen at sætte fokus på totaløkonomi og installationernes samspil for at sikre bedre kvalitet, minimere fejl og mangler i byggeriet samt minimere energiforbruget. Målet er med commissioning at sikre de gode intentioner hele vejen gennem projektet og ind i driften til slutbrugeren. Der er udarbejdet en kravspecifikation ifm. BUU som allerede er taget i brug som kravspe-cifikation på andre kommunale projekter. Desuden er der i forbindelse med totalentreprise udbuddet medsendt testparadigmer så der fra starten er sat et niveau for hvilke krav byg-herre har til tests for at sikre den efterfølgende drift.

Cirkulær økonomi

Med cirkulær økonomi er målet i samspil med LCA og LCC at anvende materialer som har lang levetid eller er genanvendte eller genanvendelige for at sikre et fokus på en cirkulær tankegang, reducere forbruget af CO2 og gennem synliggørelse kunne anvende dette i undervisningen.

Der er stillet krav i udbuddet om minimum 1 genanvendt materiale. Der er indkøbt 30.000 genbrugsmursten fra en nedrivningsklar skole i Hjørring Kommune og udbudsprocessen vil vise om stenene indarbejdes i Børne- og Ungeunivserset.

Cirkularitet handler også om at byggepladsen under byggeriets udførelse ikke blot forbruger men også bidrager til cirkularitet gennem ressourcesortering, og valg af processer og redskaber til byggeriets udførelse. Det ønskes i casen at skabe en bæredygtig fossilminimeret byggeplads.

Samarbejde i S2C

Det har stor værdi for casen at være en del af samarbejdet med de andre S2C partnere, da det giver mulighed for sparring, vidensudvikling og udveksling af materialer og erfaring. S2C er et ambitiøst fællesskab med høje målsætninger for bæredygtigt byggeri.

Det forventes at Aalborg Kommune gennem S2C får erfaringer, der kan danne præcedens og implementeres i kommunens fremtidige byggeri, og at der skabes fokus omkring bæredygtigt byggeri i hele værdikæden.

Læs mere om Stigsborg BUU her

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.

illustration