Skip to main content
 

SÅDAN KOMMER DU FRA TANKE TIL HANDLING

Kursus i bæredygtigt byggeri

Bæredygtighed er kommet for at blive. Også når det gælder renovering og til- og ombygninger af kommunens bygninger.
Men hvad handler det egentlig om? Er det dyrere? Mere besværligt? Og hvordan kommer man i gang? 

Det vil vi gerne blive klogere på sammen med dig.  

Derfor har Hjørring Kommune sammensat et kursusforløb, som både skal inspirere og give dig konkrete værktøjer og strategier til, hvordan du kommer i gang med cirkulær renovering. 

Samtidig vil vi gerne skabe et netværk i de nordjyske kommuner omkring cirkulært byggeri. 

Kursusforløbet bliver gennemført som en del af EU-projektet Scandinavian Sustainable Circular Construction

Det er gratis at deltage. 

Lyder det som noget for dig?

Du kan frit tilmelde dig et eller flere moduler.

Læs mere om de enkelte moduler nedenfor

Modul 1

Afvikles: fysisk/online

I det første modul sætter vi fokus på den brændende platform og på, hvordan vi alle har en rolle i at løse problemet. 

Her afklarer vi de vigtigste begreber indenfor bæredygtighed og cirkulær økonomi. 

Derudover kigger vi på, hvordan man som privatperson og som kommunalt ansat kan sætte bæredygtighed i kontekst med sine faglige kompetencer.  

Oplægsholder og moderator: Malene Køster Lasthein
(områdeansvarlig cirkulær økonomi, Transition) 

Malene er ansvarlig for udvikling af cirkulær økonomi som område i Transition. Hun har mange års erfaring med cirkulær økonomi, blandt andet med etablering af nye partnerskaber, forretningsmodeller, forretningsudvikling samt strategisk udvikling i både offentlige og private organisationer.

Hun har arbejdet med bæredygtighed og cirkulær økonomi indenfor blandt andet byggebranchen, byudvikling, industrielle symbioser, produktionsvirksomheder og start-ups.  

Malenes erfaring og forståelse for de kompleksiteter, det rummer at arbejde med cirkulær økonomi med mange interessenter, har hun opnået gennem projekter i Transition og tidligere arbejdserfaring fra Lendager Group og Kalundborg Symbiose.  

Modul 2

Afvikles: online

Byggematerialer har en stor betydning for bygningers klimaaftryk gennem alle livscyklusfaser.

De rette design- og materialevalg kan dermed bidrage til at reducere en bygnings klimaaftryk gennem levetiden og understøtte både affaldsforebyggelse og reduktion i affaldsmængderne. 

Nøglen til succes er tidlig inddragelse af aktører og tidlige beslutninger om bæredygtige processer.  

Vi dykker nærmer ind i ressourcekortlægning, bygnings- og materialepas og materialebanker, som metoder og værktøjer til en bedre udnyttelse af vores bygningernes ressourcer.  

Derudover kigger vi på de juridiske rammer ift. genbrug af byggematerialer.  

Oplægsholder: Anke Oberender
(forretningsleder indenfor cirkulær økonomi i byggeri, Teknologisk Institut)

Anke har igennem de sidste 15 opnået en stærk faglig profil indenfor bygge- og anlægsaffald, stor viden om problemstillinger og udfordringer indenfor bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi.

Udover massiv faglig viden via sit daglige rådgivningsarbejde har Anke via sin rolle som centerleder for VCØB – Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeri – stor erfaring med at levere praktisk orienterede og konkrete løsninger til byggebranchens målgrupper – fra bygherrer og rådgivere til entreprenører og kommuner.  

Modul 3

Afvikles: online

Nogle gange har man ikke mulighed for at genbruge byggematerialer. Hvilke valg skal man så træffe for stadigvæk at bygge bæredygtigt? 

Her kigger vi nærmere på, hvordan man inddrager livscyklusvurdering fra de tidlige designfaser, og hvilke fokusområder, der er de vigtigste for kommunen som bygherre og myndighed.  

Den anden del beskæftiger sig med de vigtigste certificeringsordninger, som DGNB, Svanemærke og den Frivillige Bæredygtighedsklasse.

Her kigger vi bl.a. på forskellene mellem ordninger, og hvilke aspekter man skal være opmærksom på.

Oplægsholder: Kai Kanafani
(Arkitekt MAA, ekspert i bæredygtighed og CO2-neutralitet i byggeri, Aalborg Universitet)

Som arkitekt og forsker hos BUILD udvikler Kai metoder til vurdering af bæredygtighed i byggeri.

Med sin brede byggefaglig baggrund, herunder 15 års praksis fra byggeplads, tegnestue og byggemyndighed, kredser meget af hans virke omkring forankringen af livscyklusvurdering i hele byggeriets værdikæde.

De seneste år har han brugt som projektleder for udviklingen af delkrav om LCA og byggeplads i den frivillige bæredygtighedsklasse, cirkulær økonomi i byggeriet og udvikling af beregningsværktøjet LCAbyg.

Oplægsholder: Gitte Gylling Olesen
(Chefspecialist og teamleder for bæredygtigt byggeri i Rambøll Danmark) 

Gitte har en baggrund som civilingeniør fra Aalborg Universitet og har gennem de sidste 12 år specialiseret sig indenfor bæredygtighed i byggeri.

Gitte har stor erfaring med DGNB-projekter både som konsulent, auditor og bygherrerådgiver og hun er med i udvalget under Dansk Green Building Council, der er ansvarlig for at udvikle DGNB-ordningen.

Gitte arbejder ligeledes med cirkulær økonomi og materialer og hun har en omfattende viden indenfor feltet.  

Modul 4

Afvikles: online

Den første del af modulet ser på, hvordan vi sikrer, at vi får vores ønsker til bæredygtighed ind i vores renoveringsprojekt – og hvordan man gør det med de gældende regler. 

I den anden del kigger vi nærmere på forskellige udbuds- og entrepriseformer – hvordan får vi de rette kompetencer i spil på de rigtige tidspunkter.

Derudover kigger vi på, hvordan alternative samarbejdsformer kan understøtte vores ønsker til bæredygtighed.  

Oplægsholder + moderator: Betina Kristiansson
(advokat, teamleder for offentlige bygherrer og rådgiver, Molt Wengel)
  

Betina har stor erfaring med rådgivning af både bygherrer, entreprenører og rådgivere inden for alle aspekter af entrepriseretten, f.eks. garantitræk (AB 92 §46), mangelhåndtering og claimmanagement.

Hun bruger sin specialistviden og erfaring til at give en proaktiv rådgivning, både i konkrete tvister men også i forbindelse med udbud og kontraktindgåelse. 

Herudover er Betina medforfatter til kompendiet ”Mangler” af Christian Molt Wengel og er en erfaren underviser i grundlæggende og udvidet entrepriseret. 

Modul 5

Afvikles: online

Når man nu er færdig med at renovere sin bygning, så skal den selvfølgelig vedligeholdes og styres på en bæredygtig måde.

Derfor beskæftiger dette modul sig udelukkende med, hvordan man gør det. 

Konkret kigger vi på forskellige værktøjer og vigtige aktører, som skal inddrages for at bæredygtig bygningsdrift kan lykkes. 

Derudover sætter vi særligt fokus på, hvordan IoT (Internet of Things) kan hjælpe os med at klare driftsudfordringer. 

Oplægsholder + moderator: Jakob Nørby
(stifter af 4B Consulting)

Jakob har arbejdet med bæredygtighed og bygningsdrift igennem mere end 10 år, og han har blandt andet praktisk erfaring med den nye certificeringsordning DGNB Building-In-Use samt implementering af ISO50001 (energiledelsesnormen). 

Jakob har desuden en stor viden om bygningernes tekniske installationer, energi, indeklima og samspillet herimellem. 

Derudover arbejder han også med nye digitale værktøjer til bygningsdriften og han har bl.a. arbejdet med IoT-teknologien i relation til bygningsdrift igennem de seneste 4-5 år. 

Modul 6

Afvikles: online

SYSTEMISK FORANDRING

Byggeriet står overfor et større paradigmeskifte, hvis det aktivt skal bidrage til den grønne omstilling. Det er et endnu ukendt territorium for mange bygherrer – private som offentlige. Når en bygherre, som Hjørring Kommune beslutter sig for at renovere en bygning ud fra bæredygtige og cirkulære principper med genbrug af materialer og komponenter fra bygningen selv eller fra et nærliggende eksisterende nedrivningsklart byggeri, er det en radikalt anderledes design- og byggeproces end ved et traditionelt byggeri, ligesom det stiller nye krav til bygherres interne processer i kommunalt regi og eksternt i forhold til rådgivere og entreprenører.

Forandringen er systemisk, – det handler om at samle kompetencerne tidligt i processen, og at alle led i værdikæden er en del af en fælles bevægelse mod nye måder at agere i byggeriet på.

Men, – det er ikke et quick fix at forandre mangeårig adfærd og indgroede vaner – som oftest er forankret i ” sådan gør vi tingene her”. Kurset kan bidrage til, at kursets deltagere bliver mere bevidste om nuværende og fremtidige forandringsprocesser i det daglige arbejde.

KURSETS INDHOLD OG OPLÆGSFORM

Kurset bygger på to dele, – et oplæg og efterfølgende gruppediskussioner mellem deltagerne. Oplægget indledes med en teoretisk indføring i Professor på Harvard John P. Kotter´s teori om forandringsledelse og to konkrete case eksempler, som illustreres efter metoden affødt af Kotter´s teori.

Der vil i gruppearbejdet blive fokuseret på, hvordan en brændende platform kan sætte retning for en tværfaglig koalition, formulering af en fælles vision og en fælles eksekvering heraf. Der vil tages udgangspunkt i, hvor modstanden og udfordringerne ligger for en tværfaglig koalition som grundlag for den enkeltes indsats.

UNDERVISER – Lene Brix

Lene Brix rådgiver offentlige organisationer og private virksomheder i udviklingsprocesser indenfor det byggede miljø. Hun har en særlig interesse i byggeri og forandringsprocesser, der tager hånd om de komplekse samfundsudfordringer, vi står overfor indenfor klima, sundhed og velfærd.

Lene Brix har 25 års erfaring som arkitekt og har været partner og CEO i Claus Bjarrum Arkitekter og CEO for Lendager Arkitekter, hvor hun har været med til at sætte den cirkulære økonomi på dagsordenen. Hun har en stærk baggrund indenfor designprocesser, innovationsledelse, forretningsudvikling, strategiudvikling og facilitering af komplekse udviklingsprocesser.

Lene Brix er uddannet arkitekt MAA og MBA i cirkulær økonomi fra Henley Business School. Derudover har hun en mastergrad i Designteori og Ledelse fra Kunstakademiets Arkitektskole.

BOOK EN TID ONLINE