Agder Fylkeskommune

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Agder Fylkeskommune

Fylkeskommunen er det regionale forvaltningsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget. Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030. Sammen skal vi utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår!

For å løse samfunnsoppdraget har fylkeskommunen flere roller knyttet til å være samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteprodusent.

Fylkeskommunen har både erfaring fra lignende Interregprosjekte, slik som Interreg Green Building A-Z (GBAZ), men også med spydspissprosjekter innenfor grønt byggeri, slik som Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand.

Når fylkeskommunen søkte om å delta i S2C-prosjektet, så var det to hoveddrivere bak dette. Den ene var å komme i kontakt med andre virkelig ambisiøse offentlige byggherrer som skal utvikle spydspissprosjekter. Erfaringene fra GABZ er at det er mye kunnskap og erfaring å hente fra andre ambisiøse byggherrer, spesielt de som har et litt annet fokus på bærekraft enn det fylkeskommunen tradisjonelt har hatt. Den andre driveren bak søknaden er at fylkeskommunen ønsker å spre den kunnskap og erfaring en har fått gjennom flere klimamessig ambisiøse byggeprosjekter de senere årene. Dette er erfaringer som andre kan nyttegjøre seg av og raskere kunne levere klimavennlige prosjekter. Spesielt gjelder dette innenfor områdene energi, materialer samt metode- og verktøybruk.

Ved å bringe inn Ny samlokalisert fagskole i Grimstad i S2C, håper fylkeskommunen å kunne tilegne seg kunnskap som kan brukes for å forbedre prosjektet,  samt tilføre andre i, og utenfor, partnerskapet i S2C våre erfaringer, metoder, tilnærminger og verktøy.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.